Available courses

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(30105-2006)
นายนิติกร อ่อนนาง

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(30105-2006)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษา องค์ประกอบของโปรแกรม คำสั่ง ตัวแปร โฟลชาร์ต ฟังก์ชั่น โปรแกรมย่อย ส่วนประกอบของโปรแกรม วิเคราะห์ วางแผนและเขียนโปรแกรม ตรวจสอบ แก้ไข โปรแกรมและประยุกต์ใช้งานโดยเลือกใช้ภาษาซีหรือภาษาอื่น ๆ

การเขียนโปรแกรมดอทเน็ต(30128-2003)
นายนิติกร อ่อนนาง

การเขียนโปรแกรมดอทเน็ต(30128-2003)

ศึกษาและปฏิบัติหลักการเขียนโปรแกรมด้วยดอทเน็ตเฟรมเวิร์ก (.NET Framework) โดยให้เลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งที่อยู่ในดอทเน็ตเฟรมเวิร์ก เพื่อศึกษาโครงสร้างของภาษา ตัวแปรและค่าคงที่ ตัวการควบคุม การทำงานของโปรแกรม การทำซ้ำ อาเรย์ คลาส เมท็อด อ็อบเจกต์ และการติดต่ฐานข้อมูล

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์(3128-2003)
นายนิติกร อ่อนนาง

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์(3128-2003)

ศึกษาและปฏิบัติหลักการเขียนโปรแกรมในลักษณะ GUI(Graphic User Interface) การเขียน โปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาที่ทํางานภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ Visual Basic ,Delphi ,Visual C++ เพื่อให้รู้จักการกําหนดคุณสมบัติ (Property) Method  การโปรแกรมคําสั่งตามเหตุการณ์ (Even-Driven Programming) class and Objects การสืบทอดคุณสมบัติ(Inheritance)

การพัฒนางานระบบสมองกลฝังตัว(3128-2103)
นายนิติกร อ่อนนาง

การพัฒนางานระบบสมองกลฝังตัว(3128-2103)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสมองกลฝังตัว ออกแบบสร้างวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติให้สามารถทำงานตามความต้องการหรือนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม