รายวิชาที่มีอยู่

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน
นายนิติกร อ่อนนาง

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของภาษาไพธอน ตัวแปรภาษา การประมวลผลข้อมูล โครงสร้างทางเลือก โครงสร้างการทําซ้ำ ข้อมูลลิสต์ ข้อมูลตาราง ข้อมูลแบบพจนานุกรม โครงสร้างแบบหน่วยย่อย การรับและส่งข้อมูลของแต่ละฟังก์ชัน อธิบายผลลัพธ์ของแต่ละฟังก์ชัน เขียนโปรแกรมควบคุมแบบแยกส่วนเป็นโมดูล ระบุโครงสร้าง หน้าที่ และเนื้อหาของไฟล์ ซอร์สโค้ดของโปรแกรม การเขียนโค้ดที่ประกาศตัวแปรฟังก์ชันโดยแยกออกเป็นหลายไฟล์ การเขียนฟังก์ชันเพื่อประมวลผลตามเงื่อนไขที่กําหนด การเขียนโค้ด เพื่ออ่านค่าและสั่งการฮาร์ดแวร์ รวบรวมโปรแกรมย่อยทุกส่วนเข้าเป็นโปรแกรมระบบ กําหนดเงื่อนไขในการคอมไพล์และลิงค์ ซอร์สโค้ดที่เหมาะสมกับการทํางาน กําหนดไฟล์ไลบรารีที่จะใช้ในการสร้างโปรแกรม การใช้เครื่องมือในการสร้างซอฟต์แวร์ ติดตั้ง และสั่งให้เฟิร์มแวร์บนบอร์ดเป้าหมายทํางาน การระบุสาเหตุ ปรับแต่ง และแก้ไข Code Warning และ Error ทดสอบโปรแกรมโดยกําหนดเงื่อนไขและดําเนินการทดสอบ ฟังก์ชันเพื่อตรวจสอบรูปแบบความผิดพลาดที่กําหนดอย่างเป็นขั้นตอน ทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามบททดสอบ ทดสอบโปรแกรมแต่ละโมดูล

การสร้างเกมและเอนิเมชัน
นายนิติกร อ่อนนาง

การสร้างเกมและเอนิเมชัน

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการสร้างคอมพิวเตอร์เกม 2 มิติ 3 มิติ และเอนิเมชัน 2 มิติ  3 มิติ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
นายนิติกร อ่อนนาง

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

ระบบปฎิบัติการ(Operating System)
นายนิติกร อ่อนนาง

ระบบปฎิบัติการ(Operating System)

        ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับระบบปฎิบัติการ สถาปัตยกรรม วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฎิบัติการ การจัดการโพรเซสเซอร์ การจัดการซีพียู การจัดการหน่วยความจำหลัก การจัดการหน่วยความจำเสมือน การจัดการอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต การจัดการระบบแฟ้ม การจัดการความปลอดภัยและการป้องกันระบบ การติดตั้งและประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมดอทเน็ต(dot Net Programming)
นายนิติกร อ่อนนาง

การเขียนโปรแกรมดอทเน็ต(dot Net Programming)

ศึกษาและปฏิบัติหลักการเขียนโปรแกรมด้วยดอทเน็ตเฟรมเวิร์ก (.NET Framework) โดยให้เลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งที่อยู่ในดอทเน็ตเฟรมเวิร์ก เพื่อศึกษาโครงสร้างของภาษา ตัวแปรและค่าคงที่ ตัวการควบคุม การทำงานของโปรแกรม การทำซ้ำ อาเรย์ คลาส เมท็อด อ็อบเจกต์ และการติดต่อฐานข้อมูล

การเขียนโปรแกรมดอทเน็ต(30128-2003)
นายนิติกร อ่อนนาง

การเขียนโปรแกรมดอทเน็ต(30128-2003)

ศึกษาและปฏิบัติหลักการเขียนโปรแกรมด้วยดอทเน็ตเฟรมเวิร์ก (.NET Framework) โดยให้เลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งที่อยู่ในดอทเน็ตเฟรมเวิร์ก เพื่อศึกษาโครงสร้างของภาษา ตัวแปรและค่าคงที่ ตัวการควบคุม การทำงานของโปรแกรม การทำซ้ำ อาเรย์ คลาส เมท็อด อ็อบเจกต์ และการติดต่อฐานข้อมูล

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(31909-0004)
นายนิติกร อ่อนนาง

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(31909-0004)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการ การกําหนดวิธีการสํารวจความต้องการ การวิเคราะห์ผลข้อมูลความต้องการ การสร้างแบบจําลองกระบวนการ และแบบจําลองข้อมูล การออกแบบระบบ การบํารุงรักษาระบบ และการวางแผนโครงการ การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง ประเภทและโครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ การจําแนกประเภทของข้อมูล การรับและแสดงผลข้อมูล ตัวดําเนินการ การประมวลผลด้วยคําสั่งเงื่อนไข การทํางานแบบวนรอบ อาร์เรย์ ตัวแปรพอยน์เตอร์ การเขียนโปรแกรมย่อย ฟังก์ชัน การตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี

ไมโครคอนโทรลเลอร์(30105-2007)
นายนิติกร อ่อนนาง

ไมโครคอนโทรลเลอร์(30105-2007)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณกระบวนการทำงาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรม  การวัดและทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์


การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์(3128-2003)
นายนิติกร อ่อนนาง

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์(3128-2003)

ศึกษาและปฏิบัติหลักการเขียนโปรแกรมในลักษณะ GUI(Graphic User Interface) การเขียน โปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาที่ทํางานภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ Visual Basic ,Delphi ,Visual C++ เพื่อให้รู้จักการกําหนดคุณสมบัติ (Property) Method  การโปรแกรมคําสั่งตามเหตุการณ์ (Even-Driven Programming) class and Objects การสืบทอดคุณสมบัติ(Inheritance)

การพัฒนางานระบบสมองกลฝังตัว(3128-2103)
นายนิติกร อ่อนนาง

การพัฒนางานระบบสมองกลฝังตัว(3128-2103)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสมองกลฝังตัว ออกแบบสร้างวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติให้สามารถทำงานตามความต้องการหรือนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม

ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและเกม(30128-2413)
นายศุภกร สมบูรณ์นายนิติกร อ่อนนาง

ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและเกม(30128-2413)

ศึกษาและปฎิบัติการวิเคราะห์ปัญหา การค้นคว้า ทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลหัวข้องานพิเศษด้านคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและเกม

ระบบปฎิบัติการ(Operating System) มัลติมีเดีย
นายนิติกร อ่อนนาง

ระบบปฎิบัติการ(Operating System) มัลติมีเดีย

        ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับระบบปฎิบัติการ สถาปัตยกรรม วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฎิบัติการ การจัดการโพรเซสเซอร์ การจัดการซีพียู การจัดการหน่วยความจำหลัก การจัดการหน่วยความจำเสมือน การจัดการอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต การจัดการระบบแฟ้ม การจัดการความปลอดภัยและการป้องกันระบบ การติดตั้งและประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว(Embedded Technology)
นายนิติกร อ่อนนาง

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว(Embedded Technology)

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสมองกลฝังตัว  ออกแบบสร้างวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกลอัตโนมัติให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการหรือนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม 

สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์
นายนิติกร อ่อนนางนายนิติกร อ่อนนาง อ่อนนาง

สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช. เทคนิคคอมพิวเตอร์

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

หลักสตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์


การพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางการศึกษาในยุคดิจิทัล
นายนิติกร อ่อนนาง

การพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางการศึกษาในยุคดิจิทัล

โครงการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล วันอาทติย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น